OBCHODNÉ PODMIENKY

Objednávanie tovaru: Objednávateľom sa rozumie každý, kto uskutoční objednávku tovaru cez internet alebo telefonicky.

Odoslaním objednávky súhlasí objednávateľ s obchodnými podmienkami.

Objednávateľ berie na vedomie, že cena uvedená pri tovare je cena za určitú veľkosť prípadne množstvo tovaru a pri zmene veľkosti alebo objednávaného množstva môže byť cena upravená. Tento údaj sa po vložení veľkosti alebo množstva tovaru priamo pri tovare zmení.

V prípade zľavneného tovaru sa na aktuálne zľavy nevzťahujú zľavy ponúkané ako bonusy pre stálych zákazníkov, prípadne objemové zľavy.

O zľavách pre stálych zákazníkov, prípadne objemových zľavách vás budeme informovať individuálne.

Dodacie podmienky: Termín dodania závisí od aktuálneho stavu na sklade v deň prijatia objednávky a od vami vybratého spôsobu dodania. V prípade, že je tovar na sklade, bude vám dodaný poštou do cca 5 pracovných dní, kuriérom do cca 2 pracovných dní. V prípade, že tovar na sklade aktuálne nie je, budeme vás o tom informovať a tovar bude dodaný do dvoch týždňov, prípadne podľa aktuálneho stavu na sklade výrobcu. V prípade zdržania dodávky tovaru vás budeme informovať, vo vlastnom záujme si skontrolujte, či ste správne zadali kontaktné údaje, predovšetkým e-mailovú adresu.

Platobné podmienky: Tovar môžete uhrádzať zatiaľ dvoma spôsobmi:

na dobierku

predfaktúrou / úhrada vopred na účet


Všetky uvádzané ceny sú včítane DPH.

Reklamácie a výmena tovaru

V prípade, že chcete tovar reklamovať z dôvodu poškodenia, informujte nás o tom čo najskôr. Je potrebné tovar zaslať naspäť v pôdvodnom obale, spolu s pôvodným dokladom o zaplatení a so žiadosťou o reklamáciu a popisom poškodenia tovaru. Tovar vám vymeníme obratom, v prípade, že tovar aktuálne nie je na sklade, budeme vás informovať o dobe dodania. Poštovné v takomto prípade hradíme my.

V prípade výmeny tovaru z dôvodu objednania nesprávnej veľkosti vám tovar vymeníme len v prípade, že nejde o limitovanú sériu a uvedený tovar v požadovanej veľkosti už nie je na sklade. V prípade, že tovar nepatrí do takejto kategórie, tovar vám vymeníme, je potrebné tovar zaslať naspäť v pôvodnom stave (nepoužitý a nepoškodený) a obale, spolu s pôvodným dokladom o zaplatení, my vám tovar vymeníme za požadovanú veľkosť, poštovné a balné vám naúčtujeme ako druhú dobierku.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese obchod@paw.sk.

Prajeme vám príjemný nákup.
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok
1.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa tohto platného reklamačného poriadku.
1.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu PAW.SK. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Zákon").
1.3. Nekompletnosť alebo poškodenie zásielky je nutné oznámiť najneskôr do 48 hodín od jej prevzatia e-mailom na adresu paw@paw.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 903 653 280. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť alebo nebudú uznané.
1.4. Tovar je možné vrátiť s udaním dôvodu do 14 dní od prevzatia. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom písomne: v listinnej podobe, e-mailom, poznačením na dodacom liste pri vrátení tovaru, prostredníctvom formuláru na odstúpenie od zmluvy. Toto právo Vám vyplýva z § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu PAW.SK s.r.o.,Šándorova 6,821 03 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako doporučenú listovú zásielku,z dôvodu zjednodušenia prevzatia. V žiadnom prípade nie NA DOBIERKU, takto zaslaný tovar nebude prevzatý.
1.5. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípadoch podľa Všeobecných obchodných podmienok ak:
- tovar je poškodený a tým pádom nepredajný
- tovar textilného charakteru vykazuje známky používania a nie je v originálnom neporušenom obale,prípadne sa z neho oddeľujú časti
- tovar nie je kompletný
1.6. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho aj na tovar zakúpený priamo v Show-roome na ulici Račianska 3.
1.7. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
1.8. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
1.9. V prípade reklamácie Vás priebežne budeme informovať o stave reklamácie, ako budeme postupovať pri riešení reklamácie. Reklamácia bude vyriešená najneskôr do 30 dní.
1.10. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
1.11. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva,ktoré obsahuje ďalej dokumentácie oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
1.12. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v predajni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu PAW.SK s.r.o.,Račianska3,831 04 Bratislava .
1.13. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy je prevzatý reklamovaný tovar od kupujúceho predávajúcemu. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak.
1.14. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
1.15. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
1.16. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len ako “odborné posúdenie tovaru“).
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
1.17. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
1.18. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
1.19. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
• nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
• neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
• uplynutím záručnej doby tovaru,
• mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
• neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
• poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
• poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
• poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
• neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
1.20. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
• odovzdaním opraveného tovaru,
• výmenou tovaru,
• vrátením kúpnej ceny tovaru,
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
• písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
1.21. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby, alebo prostredníctvom e-mailu

1.22. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
1.23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
1.24. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
1.25. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky bezplatné.
1.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
• predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
• predávajúci chybný tovar vymení.
1.27. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
• výmenou tovaru za tovar iný,
• v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.
1.28. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.
1.29. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
1.30. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.
1.31. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto reklamačných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
1.32. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.